ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
  โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนสายเอช่วงจากถนนบางนา-ตราด ถึงแยกถนนสายบี(ซี6) ด้วยระบบอ

              ด้วยเทศบาลตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนนสายเอ ช่วงจากถนนบางนา-ตราด ถึงแยกถนนสายบี(ซี6)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  -ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนสายเอ ช่วงจากแยกถนนบางนา-ตราด ถึงแยกถนนสายบี(ซี6)
โดยดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้ประดับและไม้คลุมดิน พร้อมก่อสร้างปรับปรุงทางเดินเท้าข้ามถนนบนเกาะกลางถนนขนาดกว้างประมาณ 1.60-5.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 2,497.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนน รวมไม่น้อยกว่า 10,631.00 ตารางเมตร
โดยก่อสร้างตามแบบรูป-รายการประกอบแบบ ดังนี้
- แบบเทศบาลตำบลบางเสาธง เลขที่ กช.2/2551
โดยมีเงื่อนไขว่าเทศบาลตำบลบางเสาธง จะทำสัญญาต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงชนบท
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
4,460,000.- บาท (-สี่ล้านสี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น
                4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ เทศบาลตำบลบางเสาธง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                5.มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันและเป็นสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,200,000.- บาท (-สองล้านสองแสนบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลบางเสาธงเชื่อถือ
                กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองช่าง เทศบาลตำบลบางเสาธง (ผู้ไม่มาดูสถานที่ในวันและเวลาที่กำหนดเทศบาลถือว่าทราบพื้นที่ดีแล้ว)
                กำหนดยื่นเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ถึง 8 มิถุนายน 2552 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึง 10.30 น. ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบางเสาธง (ห้องประชุมเทศบาล ชั้นล่าง) และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 11 มิถุนายน 2552 เวลา 10.00 น.
               ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 9,000.- บาท ได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลตำบลบางเสาธง ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2552 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.Bangsaothong.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2330-3501-5,0-23151605-6 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552( นายประจวบ ลีลาภัทรากร )
ตำแหน่ง
นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2552