ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  อำนาจหน้าที่
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  กฏบัตรตรวจสอบภายใน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุรจริต
  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  แผนดำเนินงานปี62
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 60 รอบ1
  แผนขับเคลื่อนหน่วยงาน
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2560
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
KM เทศบาลตำบลบางเสาธง
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   15 ต.ค. 2560
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   15 ต.ค. 2560
  คู่มือและแนาวทางปฏิบัติเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบแท่ง   28 มิ.ย. 2559
  สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   06 ส.ค. 2558
  รอบรู้เรื่องอาเซียน   06 ธ.ค. 2557
  สรุปสาระของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐   19 มิ.ย. 2556
  การใช้งานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นคอมพิวเตอร์ในสำนักงาน   19 มิ.ย. 2556
  รู้จัก Windows 7   19 มิ.ย. 2556
  เตือนภัยไวรัสมือถือตัวใหม่ซ่อน SMS จ้องฉกเงินคนไทย-แนะคนใช้แอนดรอยด์โปรดระวัง   30 พ.ค. 2556
  การแก้ไขภาษาในโปรแกรม Mozilla Firefox   29 พ.ย. 2555
  ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย   20 ก.ค. 2555
  FBI ประกาศแจ้งเตือนผู้ใช้เน็ต หลังพบไวรัสที่ติดอยู่ในคอมพิวเตอร์บนเครื่องของเหยื่อที่ไม่รู้ตัวมากกว่า 3.5แสนเครื่อง   09 ก.ค. 2555
  การแก้ไขภาษาบนเว็ปไซต์เทศบาล   01 ก.ย. 2554
  คุรุภัณฑ์ตามเกณฑ์ราคาพื้นฐาน งบประมาณปี 2554   24 พ.ค. 2554
  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554-2556) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว224)   11 ก.พ. 2553
  คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)   11 ม.ค. 2553
  การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์และการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์   30 พ.ย. 2552
  รายงานผลการศึกษาพัฒนารูปแบบเบื้องต้นของหน่วยงานภาครัฐ : องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง   11 มิ.ย. 2552
  การเขียนโครงการแบบ Logical Framework   11 มิ.ย. 2552
  มารู้จัก Hacked by Godzilla กันเถอะ   30 พ.ย. 2550
  ใครชอบเล่น MSN ที่ทำงานต้องอ่านนะจ่ะ   30 พ.ย. 2550
  ระเบียบฯการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548   29 พ.ย. 2550
  แบบสอบถามการติดตามประเมินผลโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ   27 ก.ย. 2550
  กระบวนการจัดการความรู้   21 ก.ย. 2550
  KM คืออะไร   21 ก.ย. 2550

หน้าที่ :: 1  
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net