ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ข่าวประชาสัมพันธ์
 คุณสมบัติของผู้สมัคร สท.และนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลบางเสาธง

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง
1. สัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลบางเสาธงติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเทศบาลตำบลบางเสาธงติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
3. อายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง
1. สัญชาติไทยโดยการเกิด
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตเทศบาลตำบลบางเสาธงติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือภาษีบำรุงท้องที่ให้กับเทศบาลตำบลบางเสาธงติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
3. อายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
4. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา

หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์
4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร (สมัครฯนายกเทศมนตรี 5,000.- บาท สมัครฯสมาชิกสภาเทศบาล 2,000.- บาท)
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร หรือขนาดโปสการ์ด (สมัครฯนายกเทศมนตรี 50 รูป,สมัครฯสมาชิกสภาเทศบาล 25 รูป)
6. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิดหรือการเสียภาษีกับท้องถิ่น หลักฐานรับรองว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา เอกสารการลาออกจากราชการ เป็นต้น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง
โทรศัพท์ 0-2315-1605-6 ต่อ 18,19 ในวันและเวลาราชการ


ประกาศเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2554
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net