ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
  รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
  สถานที่ท่องเที่ยว
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2560-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนดำเนินงานปี 2560
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซ์็อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซ์็อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์

ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์
เทศบาลตำบลบางเสาธง ตำบลบางเสาธง กิ่ง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ โทร.0-2315-1606,0-2330-3501-5 โทรสาร.0-2315-1982
Copyright © 2005-2007 :: PETRO IT Ltd., Part :: All Right Reserved. :: info@petroit.net