ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

เทศบาลตำบลบางเสาธงได้จัดทำโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ต อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันสำคัญ ที่กำหนดทิศทางของสังคมและประเทศชาติ


โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ ผู้ใหญ่ชงค์ โฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดลล้อมให้คงอยู่ต่อไป


โครงการศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้นำคณะครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบ้านบาน จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาบุลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา


โครงการอบรมทำแผนชุมชน
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน ให้ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน จัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง  

โครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ทำบุญ เลี้ยงพระร่วมกัน และฉลองวันเกิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนมิถุนายน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

24 เมษายน วันเทศบาล
ด้วยบทบาทหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศกำหนดให้ วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลบางเสาธง จึงจัดงานวันเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาล โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขต ร่วมทำบุญถวายภัตาหารแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในเขตเทศบาลอีกด้วย


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11