ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

การแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง
วันที่ 29 ธันวาคม 2557 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการแข่งขันกีฬาพนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของพนักงานให้แข็งแรงอีกด้วย

5 ธันวามหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม 2557  เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีกิจกรรมในช่วงเช้าตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป  ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ ช่วงเย็นมีกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนสุขภาพ C5

เยี่ยมบ้านผู้พิการ
เมื่อวันที่ 7 ตุุลาคม 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ชุมชน 202 เยี่ยมคุณนายบุญเรือน แจ่มใจ อายุ 75 ปี ซึ่งเป็นอัมพาต และชุมชน โครงการ4 เยี่ยมคุณลุงสมศักดิ์ สว่างษี อายุ 59 ปี ซึ่งเป็นอัมพาต โดยเทศบาลตำบลบางเสาธง ได้มอบเงินช่วยเหลือ รถเข็น และเครื่องบริโภค อุปโภคที่จำเป็น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และหาแนวทางช่วยเหลือ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ามาดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาต่อไป

โครงการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ร่วมเป็นเกียรติในโครงการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี 2557 ณ ชุมชน 201 เคหะบางพลี

มอบเงินช่วยเหลือเด็กดักแด้

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 และวันที่ 26 กันยายน 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และนางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นำเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เยี่ยมเด็กดักแด้ น้องกัญ นางสาวกัญญารัตน์ เกิดมั่งมี และน้องดลนายนภดล เกิดมั่งมี ณ บ้านเลขที่ 107 หมู่ 1 ต.บางเสาธง เพื่อนำสิ่งของที่จำเป็น มอบให้กับน้องๆ ได้มอบ เงินช่วยเหลือให้น้องกัญ น้องดล เด็กดักแด้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เพื่อหาแนวทางในการ ช่วยเหลือต่อไป


มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง
วันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่บางเสาธง

ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557
วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัย วิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2557 เพื่อกันเงินงบประมาณประจำปี 2557


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11