ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง
26 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)เทศบาลตำบลบางเสาธง และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยมีโครงการที่เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตของชาวบางเสาธงให้ดียิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรมความรักความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เดินทางไปศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นเกียรติในงานโครงการฝึกอบรมความรักความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ได้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตลอดมา โดยมีนางมาลี ศิริวัฒนสกุล เป็นประธานในพิธี

หน้าบ้าน...น่ามอง

นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และรองนายกเทศมนตรี นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทำความสะอาด ลงพื้นที่ ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทำความสะอาด และลอกท่อระบายน้ำ ตามโครงการหน้าบ้าน...น่ามอง


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจนำ้เสียคลองสำโรง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมรองนายกเทศมนตรี นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล และนายอนันต์ ตั้งเนียรนาทชัย รับรองคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม พร้อมด้วยนายเก่งกาจ ศรีหาสาร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย พรมชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สำนักงานสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง ภาค 6 ตัวแทนผู้นำชุมชนคลองสำโรง เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเร่งด่วนติดตามการดำเนินงานของโรงงานในพื้นที่อำเภอบางเสาธง สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองสำโรง เนื่องจากน้ำในคลองเน่าเสีย มีคราบมัน และส่งกลิ่งเหม็น ซึ่งวันนี้ทางหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้ลงพื้นที่ดูการบำบัดน้ำเสีย ก่อนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากคลองสำโรง เพื่อนำไปตรวจว่า มีสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ ณ ห้องประชุม บริษัท จี เอฟ พี ที จำกัด (มหาชน) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดย นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ วังยางรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข็มแข็งของชุมชน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนค่านิยม ความรู้สึก อุปนิสัยและบุคลิกภาพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะ เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชนได้


ประชุมสภากาแฟ

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภากาแฟ คณะผู้บริหารกับประชาชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมทศบาลตำบลบางเสาธงหน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11