ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง
มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อแทนสม าชิกเดิมที่ลาออกไป

24 เมษายน วันเทศบาล
วันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่่ และประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยมีนางประนอม แซ่ลี้  ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรม 5ส ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

งานประเพณีสงกรานต์ 2557
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ โดยประธานในพิธี นายธีรเดช ศรีเจริญ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และประชาชน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ นอกจากนี้เทศบาลฯและชุมชน ร่วมจัดขบวนรถแห่หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และขบวนรถบุปผชาติสวนงามรอบเคหะเมืองใหม่บางพลี

เลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง 
โดยมีผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 
หมายเลข 1 นางประนอม แซ่ลี้ ได้คะแนน 4,826              หมายเลข 2 นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ ได้คะแนน 1,485

สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,774 คน ผู้มาใช้สิทธิ 9,216 คน คิดเป็นร้อยละ 54.94 บัตรเสีย 144 คน คิดเป็นร้อยละ 1.56 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 304 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30
ประชุมสภาเทศบาล
เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เทศบาลตำบลบางเสาธง เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล

สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง
เทศบาลตำบลบางเสาธง เปิดรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2557 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

มอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นายกเทศมนตรีเทศบาลบางเสาธง นายประจวบ ลีลาภัทรากร เป็นประธานมอบผ้าห่มคลายหนาวให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในเขตเทศบาล ซึ่งได้รับมอบจากศูนย์พัฒนาสังคมที่ 58 สมุทรปราการ จำนวน 300 ผืน โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลบางเสาธงเข้าร่วมแจกผ้าห่มในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลบางเสาธง อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการหน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11