ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการสีสันสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ร่วมกับ ศูนย์ 3 วัย สายสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เทศบาลตำบลบางเสาธง บริษัทสวอนอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด และชุมชน 40 ตารางวาสายบี จัดโครงการสีสันสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชน โดยสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งในบ้านเรือนของตัวเอง และภายนอกบ้าน ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สถานที่ทำงาน หรือที่สาธารณะอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ส่งเสริมให้ประชาชน มีความสามัคคีเกิดการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมร่วมกันและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน ธนาคารขยะ การจัดภูมิทัศน์ภายในชุมชน และการปลูกผักสวนครัว


การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลบางเสาธงคัพ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ได้เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลบางเสาคัพ ธงประจำปี 2557 โดยมาอบถ้วยพร้อมเงินรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะ ได้แก่ ชนะเลิศในประเภทเยาวชนทั่วไปอายุ ไม่เกิน 12 ปี คือโรงเรียน เกวลิน วิทยา รางวัลชนะเลิศเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ทีมชนะเลิศได้แก่ทีมจาก ลานกีฬาวัดบางหัวเสือทีม A ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ทีม บัดดี้ และประเภทประชาชนทั่วไป อาวุโส ได้แก่ทีมประดิษฐ์ ฟอนิเจอร์


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง
26 มิถุนายน 2557 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)เทศบาลตำบลบางเสาธง และพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 โดยมีโครงการที่เน้นพัฒนาสภาพแวดล้อม คุณภาพชีวิตของชาวบางเสาธงให้ดียิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรมความรักความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย
วันที่ 26 มิถุนายน 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เดินทางไปศูนย์ 3 วัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นเกียรติในงานโครงการฝึกอบรมความรักความสัมพันธ์ที่ปลอดภัย

พิธีไหว้ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมงคลนิมิตร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้กับศิษย์ได้เจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตลอดมา โดยมีนางมาลี ศิริวัฒนสกุล เป็นประธานในพิธี

หน้าบ้าน...น่ามอง

นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง และรองนายกเทศมนตรี นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานทำความสะอาด ลงพื้นที่ ทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อพัฒนาทำความสะอาด และลอกท่อระบายน้ำ ตามโครงการหน้าบ้าน...น่ามอง


รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจนำ้เสียคลองสำโรง
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมรองนายกเทศมนตรี นางสาวมาลี ศิริวัฒนสกุล และนายอนันต์ ตั้งเนียรนาทชัย รับรองคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย คงเกษม พร้อมด้วยนายเก่งกาจ ศรีหาสาร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ นายวันชัย พรมชัย อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง สำนักงานสิ่งแวดล้อมส่วนกลาง ภาค 6 ตัวแทนผู้นำชุมชนคลองสำโรง เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเร่งด่วนติดตามการดำเนินงานของโรงงานในพื้นที่อำเภอบางเสาธง สืบเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านซึ่งพักอาศัยอยู่บริเวณริมคลองสำโรง เนื่องจากน้ำในคลองเน่าเสีย มีคราบมัน และส่งกลิ่งเหม็น ซึ่งวันนี้ทางหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ได้ลงพื้นที่ดูการบำบัดน้ำเสีย ก่อนลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากคลองสำโรง เพื่อนำไปตรวจว่า มีสารปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ ณ ห้องประชุม บริษัท จี เอฟ พี ที จำกัด (มหาชน) ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11