ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดย นางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 ณ วังยางรีสอร์ท จังหวัดสุพรรณบุรี โดยโครงการฯ นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา ความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวและความเข็มแข็งของชุมชน ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สายสัมพันธ์ภายในครอบครัวให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตลอดจนค่านิยม ความรู้สึก อุปนิสัยและบุคลิกภาพ อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะ เกิดขึ้นกับครอบครัวและชุมชนได้


ประชุมสภากาแฟ

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภากาแฟ คณะผู้บริหารกับประชาชน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมทศบาลตำบลบางเสาธง


การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลตำบลบางเสาธงคัพ โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และจะทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12-29 มิถุนายน 2557 ณ สนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ


โครงการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชน

สภาองค์กรชุมชนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน ของคนในชุมชน และเพื่อคนในชุมชน เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชน เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 โดยมีนางประนอม แซ่ลี้ นากเทศมนตรีตำบลบางเสาธงเป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที ระเบียบสภาองค์กรชุมชน มีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาองค์กรเอกชน นอกจากนี้ ในวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 เทศบาลได้นำคณะกรรมการ และสมาชิกสภาองค์กรชุมชน ไปศึกษาดูงาน ณ ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นองค์กรที่มีผลงานได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด


การประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น.เทศบาลตำบลบางเสาธงเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีระเบียบวาระสำคัญคือการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีคนใหม่ จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งนางประนอม แซ่ลี้ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ได้กล่าวแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลบางเสาธงและประชาชนผู้เข้าร่วมรับฟังนโยบายบริหารงานเทศบาล โดยจะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะพัฒนาและบริหารเทศบาลภายใต้การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โดยยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน เพิ่มบทบาทให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม บริหารงานที่มีการบูรณาการจากหน่วยต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้น 4 นโยบายหลักคือ 1. นโยบายด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 2. นโยบายด้านระบบสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 4.นโยบายด้านการเมืองการบริหาร และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และหลังจากการเลิกการประชุม มีประชาชนเข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้ให้กับนายกเทศมนตรีคนใหม่ ของเทศบาลตำบลบางเสาธง


เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง
มื่อวันที่ 27 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อแทนสม าชิกเดิมที่ลาออกไป

24 เมษายน วันเทศบาล
วันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานวันเทศบาล เพื่อให้พนักงาน เจ้าหน้าที่่ และประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล โดยมีนางประนอม แซ่ลี้  ว่าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ และกิจกรรม 5ส ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง


หน้าที่ :: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11