ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดดครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ นำโดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเทศบาล กว่า ๑๕๐ คน นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่องค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์จำลอง มีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ๔ ภาค โดยแห่รอบเคหะเมืองใหม่บางพลี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำขอพรจากองค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และเล่นสงกรานต์ร่วมกัน


กาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ
วันที่ 26 มีนาคม 2556 นางกิ่งกาญจน์ เอี่ยมระหงษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมคณะออกเยี่ยมผู้สูงอายุยากไร้และด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ตามโครงการ "กาชาดห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" พร้อมมอบถุงยังชีพ และเงินสดครอบครัวละ 2,000 บาท

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเสาธง
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอบางเสาธง (อย่างไม่เป็นทางการ) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา 
อันดับที่ 1 หมายเลข 1 นางณราวดี ปรีเปรม ได้ 4,826 คะแนน
อันดับที่ 2 หมายเลข 2 นางสมลักษณ์ เชาวน์สินธุ์ ได้ 1,485 คะแนน
โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 7,901 คน คิดเป็นร้อยละ 33.82 มีบัตรดี จำนวน 6,311 บัตร คิดเป็นร้อยละ 79.88 บัตรเสีย จำนวน 342 บัตร คิดเป็นร้อยละ 4.33 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1,248 บัตร คิดเป็นร้อยละ 15.80 ซึ่งสามารถดูผลคะแนนแต่ละหน่วยได้ที่บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2556 ณ เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน ทั้งด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต และด้านเศรษฐกิจ โดยมี ดร.สุชาติ สังข์เกษม และนายพาณิชย์ สังข์เกษม มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งตัวแทนจากการเคหะบางพลี และตำรวจ มาร่วมรับฟังปัญหาจากประชาชนทั้ง 17 ชุมชนที่มาร่วมเสนอปัญหา


พิธีมอบอาคารสำนักงานชุมชน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้มีพิธีมอบอาคารสำนักงานชุมชน ให้กับชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให้ชุมชนมีสถานที่ใช้ทำกิจกรรมหรือใช้เป็นศุนย์ข้อมูลชุมชน โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานส่งมอบ และมีรองนายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภาเทศบาล ประชาชน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบอาคารสำนักงานชุมชน

ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556

เทศบาลตำบลบางเสาธง กำหนดจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธงหน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19