ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันเรือเร็ว ณ คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ และในช่วงเย็นมีการประกวดกระทงสวยงาม ประกวดหนูน้อยนพมาศ และนางนพมาศ

โครงการร้องเพลงต่อต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการร้องเพลงต่อต้านยาเสพ โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธ เป็นประธานในพิธี ซึ่งวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน จัดขึ้น ณ โรงเรียนเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.)  ในรุ่นประเภทอายุไม่เกิน ๑๓ ปี และรุ่นอายุ ๑๓ ปีขึ้นไป และวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน จัดขึ้น ณ ริมคลองเจริญราษฎร์ ในรู่นประเภทคณะกรรมการชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข (กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน)

เมื่อวันที่ 22 -23 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาธารณสุข (กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วน) เพื่อให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน มีความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่เหมาะสม โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน


โครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ทำบุญ เลี้ยงพระร่วมกัน และฉลองวันเกิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนตุลาคม

ต้อนรับปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธงคนใหม่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล ให้การต้อนรับ นายเดช อิงคสิทธิ์ ปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธงคนใหม่ พร้อมคณะ นำโดย นายพรอนันต์ สุขประเสริฐชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง พร้อมพนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองบางบัวทอง คณะกรรมการวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ตลอดจนชุมชน มาร่วมส่ง บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น


พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ D.A.R.E.
เทศบาลตำบลบางเสาธงได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน ๕ โรงเรียน ในโครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ (การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน D.A.R.E.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อการการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยของยาเสพติด ซึ่งมีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรดังนี้
๑. โรงเรียนเกวลินวิทยา  วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. โรงเรียนวัดมงคลนิมิต วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๓. โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๔. โรงเรียนเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปช.) วันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
  ๕. โรงเรียนยินดีวิทย์ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 8-9 กันยนยน 2555 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสาเหตุสาธารณภัยต่างๆ รวมทั้งสามารถบรรเทาความรุนแรงของสาธารณภัย หากเกิดเหตุขึ้น รวมทั้งมีการฝึกซ้อมแผนการหนีไฟในชุมชน 204 ด้วย


หน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19