ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนดำเนินงานปี 2557
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน และแกนนำชมรม อย.น้อย มีความรู้ ในเรื่องอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ ร่วมกันเฝ้าระวังคุณภาพอาหาร และสามารถวิเคราะห์สารปนเปื้อนในอาหารได้ โดยมีจ่าเอกเสกสรร จันทนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศีรษะจรเข้น้อยและทีมงานนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง ร่วมเป็นวิทยากรมอบความรู้ให้กับเด็กๆ


โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการลดใช้พลังงานและพลังงานทดแทน
   เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2555 เทศบาลตำบลบางเสาธงได้จัด โครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการลดใช้พลังงานและพลังงานทดแทน โดยนำผู้แทนจากชุมชน ไปศึกษาดูงานด้านพลังงาน จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๕
  เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม๒๕๕๕ เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชมสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อลงมติร่างดังกล่าว


เทศบาลเคลื่อนที่ 2555

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โดมสนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีจำหน่ายสินค้า ราคาถูก จากกรมการค้าภายใน บริการงานทะเบียนราษฎร การออกแบบก่อสร้างและต่อเติมอาคาร บริการตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดฝึกแนะนำอาชีพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555
    นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในการกล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าประจำ พนักงานจ้างทั่วไปและประชาชน พร้อมกัน ณ บริเวณสนามกีฬาศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ประธานได้เป็นเกียรติ มอบโล่เกียรติคุณ และมาลัยมะลิให้แก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2555

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 2555
ร่วมงานโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2555 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ โดมสนามกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทย
จำหน่ายสินค้า ราคาถูก จากกรมการค้าภายใน บริการงานทะเบียนราษฎร การออกแบบก่อสร้างและต่อเติมอาคาร บริการตรวจวัดความดัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดฝึกแนะนำอาชีพ ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายหน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19