ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

12 สิงหา มหาราชินี
     เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเป็นแม่แห่งชาติ เทศบาลตำบลบางเสาธง จึงจัดงาน  12 สิงหา มหาราชินี โดยการกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 81 รูป และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี ส.ป.ช.) โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ประธานในพิธีกล่าวนำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเสาธง สมาชิกสภาเทศบาล ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำศาสนา และพสกนิกรชาวบางเสาธง ที่ร่วมถวายพานพุ่มสักการะ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นของเทศบาลตำบลบางเสาธง ซึ่งได้แก่ นางดาริน โสภารัตน์ ด้วย

วันสตรีไทย

   เทศบาลบางเสาธงจัดวันสตรีไทย ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีสตรีในเขตเทศบาลจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่ออบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีวิทยากรจากสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอบางเสาธง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางเสาธง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และศึกษาดูงานกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556


งานมหกรรมรณรงค์ “ปลอดลูกน้ำยุงลาย บางเสาธงปลอดภัยโรคไข้เลือดออก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง ภาคีสุขภาพต้านภัยไข้เลือกออก และประชาชนในอำเภอบางเสาธง ร่วมเดือนรณรงค์ใหญ่ป้องกันไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สชป.) โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมรณรงค์ “ปลอดลูกน้ำยุงลาย บางเสาธงปลอดภัยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ พบการแพร่ระบาดมากในเขตอำเภอบางเสาธง สถิติทางสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 ก.ค. 2556 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 63 ราย มีความรุนแรงอยู่ในอันดับที่ 1 ของจังหวัด ดังนั้น จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกครั้งใหญ่ ขึ้น มีกิจกรรมการเดินณรงค์กลุ่มพลังมวลชนต่างๆพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลบางเสาธง การจัดกิจกรรมตอบปัญหา นิทรรศการด้านความรู้ การป้องกัน โรคไข้เลือดออก สาธารณสุขบางเสาธง ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันดำเนินการ คือ .รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก ร่วมมือป้องกันโรค ไม่ให้มีการเจ็บป่วย โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยช่วยกันทำลายลูกน้ำไม่ให้กลายเป็นยุงลาย โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 ป.1 ข. คือ ป.ที่ 1 ปิดฝาภาชนะไม่ให้ยุงวางไข่ ซึ่งยุงลายชอบวางไข่น้ำสะอาด ใส นิ่ง เช่น โอ่งน้ำ ป.ที่ 2 เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน เช่น น้ำหล่อขาตู้ ป.ที่ -3 ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงลงในอ่างบัว ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทำลายขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งขังน้ำให้ยุงวางได้ ป.ที่ 5 คือปฏิบัติให้เป็นนิสัย และ 1 ข. คือขัดล้างภาชนะด้านในเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย


พิธีมอบกุญแจ อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาคารวิสาหกิจชุมชน และอาคารสำนักงานชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้จัดพิธีมอบกุญแจ อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาคารวิสาหกิจชุมชน และอาคารสำนักงานชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นผู้ลงนาม และส่งมอบกุญแจให้กับตัวแทนชุมชน โดยอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต ฝึกอบรมอาชีพ และจัดแสดงสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายให้ผู้สนใจ สำหรับอาคารวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง ใช้เป็นแหล่งผลิตสินค้า เป็นสถานที่รวมตัวกันของสมาชิกเพื่อการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และในส่วนอาคารสำนักงานชุมชนให้แด่ ชุมชนโครงการ 3/1 และ ชุมชนโครงการ 3/2 เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และประชาชนภายในชุมชน มีสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน หรือใช้เป็นศูนย์ข้อมูลชุมชน เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารของราชการต่างๆ


งานประเพณีเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่19 กรกฎาคม 2556 โดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันจัดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตร โดยขบวนแห่เริ่มจากหน้าเทศบาลตำบลบางเสาธง วนรอบเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงานของขบวนและร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และเรียงความ เนื่องในวันเข้าพรรษาปีนี้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 และกิจกรรมการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ให้เกียรติมอบใบประกาศณียบัตรให้กับผู้ชนะด้วย


โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน การรับสถานการณ์และบรรเทาความรุนแรงของเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับประชาชน โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 

โครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ทำบุญ เลี้ยงพระร่วมกัน และฉลองวันเกิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกรกฎาคม


หน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19