ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2556-2559(แก้ไขเพิ่มเต
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้นำคณะครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบ้านบาน จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาบุลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา


โครงการอบรมทำแผนชุมชน
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน ให้ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน จัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง  

โครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2556 เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ทำบุญ เลี้ยงพระร่วมกัน และฉลองวันเกิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนมิถุนายน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัย สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลบางเสาธงจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเสาธง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง

24 เมษายน วันเทศบาล
ด้วยบทบาทหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข เชิงบริการของเทศบาลก่อเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง กระทรวงมหาดไทยจึงได้ประกาศกำหนดให้ วันที่ 24 เมษายนของทุกปีเป็นวันเทศบาล เทศบาลตำบลบางเสาธง จึงจัดงานวันเทศบาล ณ ห้องประชุมเทศบาล โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนในเขต ร่วมทำบุญถวายภัตาหารแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในเขตเทศบาลอีกด้วย

พิธีเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปูทวด และสมเด็จพุฒาจารย์โต (โต พรหมรังสี)
นายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง จัดงานพิธีเททอง หล่อรูปเหมือนหลวงปูทวด และสมเด็จพุฒาจารย์โต (โต พรหมรังสี) เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ เคหะเมืองใหม่บางพลี โดยมีนายคณิต เอี่ยมระหงส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายธันว์ บุญยะตุลานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางเสาธง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอย่างมากมาย โดยได้กราบนิมนต์พระเดชพระคุณพระพรหมสุธี เสนาะ ปญญาวชิโร กรรมการมหาเถระ สมาคมเจ้าคณะภาค 12 รองเจ้าอาวาสวัดสระเกศมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ นั่งปรกแผ่เมตตาอธิษฐานจิต ได้แก่ พระครูสุวีรญาณโสภณ เจ้าคณะอำเภอเมืองลำปาง วัดจำทรายมูล จังหวัดลำปาง พระอาจารย์คมสันต์ ชนาสโภ วัดนาถกรธรรมปราสาททอง จังหวัดอุดรธานี หลวงปูถ้ำ ธัมมิโก วัดถ้ำเขาชะอางค์โอน จังหวัดชลบุรี พระพิมล สุธมฺมทิวปกโร วัดปากน้ำตะโก จังหวัดชุมพร สำหรับการจัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนในครั้ง มีความประสงค์ที่จะสร้างรูปเหมือนของหลวงปูทวด และสมเด็จพระพุทธจารย์โต (โต พรหมรังสี) ขึ้นโดยประดิษฐานไว้ ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้ประชาชนชาวบางเสาธงและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้สักการบูชา เพื่อความเป็นศิริมงคล

โครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดดครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ นำโดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมรองนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างเทศบาล และประชาชน ร่วมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในเทศบาล กว่า ๑๕๐ คน นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่องค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์จำลอง มีตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ร่วมขบวนแห่สงกรานต์ ๔ ภาค โดยแห่รอบเคหะเมืองใหม่บางพลี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำขอพรจากองค์หลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และเล่นสงกรานต์ร่วมกันหน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19