ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาสามปี 2557-2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557)
  แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2555
  แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
  แผนการดำเนินงาน ปี 2555
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

งานประเพณีลอยกระทง

    เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ซึ่งมีกิจกรรม อาธิ การแข่งขันเรือเร็ว การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประกวดกระทงสวยงาม การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดนางนพมาศ ซึ่งมีผลการดังนี้

ผลการแข่งขันเรือเร็ว

๑. เรือกะบะ มือใหม่ อันดับ ๑ ซุปเปอร์ประดิษฐ์๑ อันดับ ๒ ซูปเปอร์ประดิษฐ์ ๒อันดับ ๓ ประดิษฐ์พ่อ ๑

๒. เรือกะบะ อันดับ ๑ ซปเปอร์ประดิษฐ์ ๑ อันดับ ๒ ภัทรากร ๒ อันดับ ๓ ประดิษฐ์พ่อ

๓. เรือสองตอน อันดับ ๑ ซุปเปอร์ประดิษฐ์ อันดับ ๒ ขวัญใจน้องใหม่ อันดับ ๓ เหล็กไหล

ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทคณะกรรมการชุมชนหญิง

อันดับ๑ คุณกัลยา สุขกรม อันดับ๒ คุณศิวพร สุขกลิ่น อันดับ๓ คุณรำไพ แซ่ลิ้ม

ประเภทคณธกรรมการชุมชนชาย

อันดับ๑ คุณวิจิตร จัดณรงค์ อันดับ๒ คุณกนกกัณฑ์ กิตติแก้วตรัยกุล อันดับ๓ คุณธาริน ฐานะวิโล

ประเภทเยาวชน อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี

อันดับ๑ ด.ญ.ลวัศย์สร พลายสวาท อันดับ๒ ด.ช.สุธิราช เสนาะล้ำ อันดับ๓ ด.ช.ต่อลาภ ปลั่งปรีชา

ประเภทประชาชนทั่วไป

อันดับ๑ คุณอริศรา เตชะวงศ์วัฒนา อันดับ๒ คุณสุกานดา วัดน้ำอ้อม อันดับ๓ คุณสุรีย์พร นาคสุข

ผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ

อันดับ๑ ด.ญ.ชัญญานุช ไชยประสิทธิ์ อันดับ๒ ด.ญ.อจิรวดี ทองอาจ อันดับ๓ ด.ญ.ภัทรริดา อินจันทร์

ผลการประกวดนางนพมาศ

อันดับ๑ นางสาวชลธิชา ช้างเผือก อันดับ๒ นางสาวพรพิชชา โยธาวงศ์ อันดับ๓ นางสาวภิญญาพร นิยมโชค


ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติตรวจเยี่ยมศูนย์อพยบผู้ประสบภัยในเขตบางเสาธง
วันที่ 29 ตุลาคม 2554 นายวิฑูรย์ เจียสกุล ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง นายประจวบ ลีลาัทราการ เข้าตรวจเยี่ยมดูความพร้อมของศูนย์อพยบผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอบางเสาธงที่ ตึกบางพลีคอมเพล็กซ์ 

เคหะบางพลีป้องกันน้ำท่วม
 วันที่ 28 ตุลาคม 2554 เทศบาลตำบลบางเสาธง พร้อมด้วยนิคมอุตสาหกรรม และชาวเคหะบางพลี ร่วมกันวางกระสอบทราบป้องกันคันดินตลอดแนวริมคลองเจริญราษฎร์ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่อาจเกิดขึ้น 

เทศบาลตำบลบางเสาธง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง นำโดย นายประจวบ ลีลาภัทรากรนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี คณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง นำของที่รับบริจาคจากประชาชนในเคหะเมืองใหม่บางพลี ตั้งแต่เมื่อวันที่ 17-23 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อนำไปให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2

เทศบาลตำบลบางเสาธงได้จัด การฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 2 โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2554 โดยได้รับเกียรติจาก นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี โดยโครงการนี้จัดอบรม จำนวน 4 วันด้วยกัน คือ ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน และ17-18 กันยายน 2554 ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง เพื่อให้สมาชิก อปพร. มีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถให้ความช่วยเหลือในการป้องกันภัยในท้องที่ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งได้วิทยากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ จากสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงด้วย


โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 เทศบาลตำบลบางเสาธง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดพิธีมอบใบประกาศสำหรับชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลดถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ในเขตเทศบาลตำบลบางเสาธง ให้กับชุมชนที่ลดจำนวนการใช้ถุงพลาสติกในระยะเวลา 1 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2554 จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน 40 ตารางวาสายบี ชุมชน 203 ชุมชนโครงการ 3/3 ชุมชน201 และชุมชน 50 ตารางวาริมครองฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดฉลากมอบตะกร้าสำหรับจ่ายตลาดให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการอีกชุมชนละ 5 รางวัล โดยได้รับเกียรติจาก นายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธงเป็นผู้มอบเกียรติบัตรในครั้งนี้แห่เทียนจำนำพรรษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลบางเสาธงได้จัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษา โดยปลัดเทศบาลตำบลบางเสาธง นายสุวัฒน์ ฤทธิ์สำเร็จ พร้อมด้วยประชาชน และคณะนักเรียนจากโรงเรียนวัดมงคลนิมิตรนำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตรหน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19