ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน การรับสถานการณ์และบรรเทาความรุนแรงของเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับประชาชน โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 

โครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ทำบุญ เลี้ยงพระร่วมกัน และฉลองวันเกิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกรกฎาคม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
   เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดอโศการาม โดยได้ร่วมกับโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร นำเด็กนักเรียนเข้าอบรวมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน170คน เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนปฏิบัติธรรม และสร้างจิตวิญญาณและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านพุทธศาสนาแก่เยาวชนได้ตระหนัก และซึมซับแนวทางการประพฤตตนที่ดีและถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

เทศบาลตำบลบางเสาธงได้จัดทำโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2556 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ต อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัวให้เข็มแข็ง ให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีภายในครอบครัว ซึ่งถือเป็นสถาบันสำคัญ ที่กำหนดทิศทางของสังคมและประเทศชาติ


โครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556 ณ ผู้ใหญ่ชงค์ โฮมสเตย์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนในเขตเทศบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดลล้อมให้คงอยู่ต่อไป


โครงการศึกษาดูงานสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้นำคณะครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบ้านบาน จังหวัดสุพรรณบุรี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบางนมโค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาบุลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น และเปิดมุมมองใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา


โครงการอบรมทำแผนชุมชน
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนชุมชน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ซึ่งโครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนชุมชน ให้ชุมชนทั้ง 17 ชุมชน จัดทำแผนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง  


หน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19