ประวัติความเป็นมา
  ข้อมูลทั่วไป
  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
  หัวหน้าส่วนราชการ/พนักงาน
  ข้อมูลงบประมาณ(รายรับ-รายจ่าย)
  เบอร์โทรศัพท์ภายใน
  ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
  ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานการประชุมสภาเทศบาล
  คำแถลงนโยบายนายก
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  คู่มือประชาชน
  บริการงานทะเบียนราษฎร
  บริการชำระภาษี
  การจดทะเบียนพาณิชย์
  บริการขอใบอนุญาตประกอบการ
  บริการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร
  บริการข้อมูลข่าวสาร
  บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
  งานสังคมสงเคราะห์
  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
  Download แบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 61-64
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
  แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562)
  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่1 ปี2558
  แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
  แผนดำเนินงานปี 2558
  แผนดำเนินงานปี 2559
  แผนอัตรากำลัง 4 ปี 2556-2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี2559
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2558
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2557
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2558
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2557
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2556
  รายงานผลการดำเนินงาน ปี2559
  แผนอัตรากำลัง 4ปี 2558-2560(เพิ่มเติม)
  งบประมาณรายจ่าย ปี 2561
  ข้อมูลย้อนหลัง
ท่านคิดว่าปัญหาใดของเทศบาลตำบลบางเสาธงที่มีความรุนแรงและควรเร่งแก้ไขโดยด่วนที่สุด
ปัญหาน้ำท่วม
ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัญหาน้ำเน่าเสีย
ปัญหาความเป็นระเบียบ
ปัญหาการต่อเติมอาคาร
ดูผลโหวด

สติถิผู้เยี่ยมชมเวปไซต์
32767  
ภาพกิจกรรม

วันสตรีไทย

   เทศบาลบางเสาธงจัดวันสตรีไทย ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีสตรีในเขตเทศบาลจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดโครงการครั้งนี้เพื่ออบรมให้ความรู้บทบาทหน้าที่คณะกรรมการพัฒนาสตรี และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งมีวิทยากรจากสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอบางเสาธง คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอบางเสาธง ในวันที่ 1 สิงหาคม 2556 และศึกษาดูงานกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2 สิงหาคม 2556


งานมหกรรมรณรงค์ “ปลอดลูกน้ำยุงลาย บางเสาธงปลอดภัยโรคไข้เลือดออก

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางเสาธง ร่วมกับเทศบาลตำบลบางเสาธง ภาคีสุขภาพต้านภัยไข้เลือกออก และประชาชนในอำเภอบางเสาธง ร่วมเดือนรณรงค์ใหญ่ป้องกันไข้เลือดออก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ อาคารลานอเนกประสงค์ โรงเรียนเคหะบางพลี (10 ปี สชป.) โดยมีนายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิด งานมหกรรมรณรงค์ “ปลอดลูกน้ำยุงลาย บางเสาธงปลอดภัยโรคไข้เลือดออก เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ พบการแพร่ระบาดมากในเขตอำเภอบางเสาธง สถิติทางสาธารณสุขตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 16 ก.ค. 2556 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว 63 ราย มีความรุนแรงอยู่ในอันดับที่ 1 ของจังหวัด ดังนั้น จึงได้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือกออกครั้งใหญ่ ขึ้น มีกิจกรรมการเดินณรงค์กลุ่มพลังมวลชนต่างๆพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์ ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลบางเสาธง การจัดกิจกรรมตอบปัญหา นิทรรศการด้านความรู้ การป้องกัน โรคไข้เลือดออก สาธารณสุขบางเสาธง ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ให้ช่วยกันดำเนินการ คือ .รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และตระหนัก ร่วมมือป้องกันโรค ไม่ให้มีการเจ็บป่วย โดยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยช่วยกันทำลายลูกน้ำไม่ให้กลายเป็นยุงลาย โดยใช้ยุทธศาสตร์ 5 ป.1 ข. คือ ป.ที่ 1 ปิดฝาภาชนะไม่ให้ยุงวางไข่ ซึ่งยุงลายชอบวางไข่น้ำสะอาด ใส นิ่ง เช่น โอ่งน้ำ ป.ที่ 2 เปลี่ยนน้ำทุก 7 วัน เช่น น้ำหล่อขาตู้ ป.ที่ -3 ปล่อยปลากินลูกน้ำ เช่น ปลาหางนกยูงลงในอ่างบัว ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทำลายขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งขังน้ำให้ยุงวางได้ ป.ที่ 5 คือปฏิบัติให้เป็นนิสัย และ 1 ข. คือขัดล้างภาชนะด้านในเพื่อกำจัดไข่ยุงลาย


พิธีมอบกุญแจ อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาคารวิสาหกิจชุมชน และอาคารสำนักงานชุมชน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบางเสาธง ได้จัดพิธีมอบกุญแจ อาคารศูนย์แสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาคารวิสาหกิจชุมชน และอาคารสำนักงานชุมชน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยมีนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นผู้ลงนาม และส่งมอบกุญแจให้กับตัวแทนชุมชน โดยอาคารศูนย์แสดงสินค้า OTOP เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิต ฝึกอบรมอาชีพ และจัดแสดงสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายให้ผู้สนใจ สำหรับอาคารวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเทศบาลตำบลบางเสาธง ใช้เป็นแหล่งผลิตสินค้า เป็นสถานที่รวมตัวกันของสมาชิกเพื่อการส่งเสริมความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และในส่วนอาคารสำนักงานชุมชนให้แด่ ชุมชนโครงการ 3/1 และ ชุมชนโครงการ 3/2 เพื่อให้คณะกรรมการชุมชน และประชาชนภายในชุมชน มีสถานที่ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน หรือใช้เป็นศูนย์ข้อมูลชุมชน เพื่อการรับข้อมูลข่าวสารของราชการต่างๆ


งานประเพณีเข้าพรรษา

เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่19 กรกฎาคม 2556 โดยนายประจวบ ลีลาภัทรากร นายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ลานหลวงพ่อนาคศักดิ์สิทธิ์ และร่วมกันจัดขบวนรถแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อไปถวาย ณ วัดมงคลนิมิตร โดยขบวนแห่เริ่มจากหน้าเทศบาลตำบลบางเสาธง วนรอบเคหะชุมชนเมืองใหม่บางพลี เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมความสวยงานของขบวนและร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี และเรียงความ เนื่องในวันเข้าพรรษาปีนี้ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 และกิจกรรมการประกวดสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย (ทำนองสรภัญญะ) ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสาธง โดยนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ให้เกียรติมอบใบประกาศณียบัตรให้กับผู้ชนะด้วย


โครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น
เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการฝึกอบรมตัวแทนชุมชนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยให้ความรู้ในเรื่องการป้องกัน การรับสถานการณ์และบรรเทาความรุนแรงของเหตุสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับประชาชน โดยมีนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง ประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ 

โครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการมอบความสุขให้ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้ทำบุญ เลี้ยงพระร่วมกัน และฉลองวันเกิดให้ผู้สูงอายุที่เกิดในเดือนกรกฎาคม

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน
   เทศบาลตำบลบางเสาธง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ ๕-๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักปฏิบัติธรรม วัดอโศการาม โดยได้ร่วมกับโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร นำเด็กนักเรียนเข้าอบรวมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน170คน เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนปฏิบัติธรรม และสร้างจิตวิญญาณและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีด้านพุทธศาสนาแก่เยาวชนได้ตระหนัก และซึมซับแนวทางการประพฤตตนที่ดีและถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากนายนพคุณ ไตรวรรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเสาธง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ


หน้าที่ :: 9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19